MOC

פניות ציבור | משרד התקשורת

פרטי הפנייה

ניתן להזין 6 עד 10 תווים (ספרות בלבד)

פונה נכבד/ת,
כדי לטפל בפנייתך, היא תועבר לחברה. על מנת להגן על פרטיותך, יש לשים לב האם פנייתך כוללת פרטים אישיים או עניין רגיש שאינך רוצה לחשוף לעיני החברה (למשל מידע רפואי), או מידע המתייחס לאדם שלישי שלא הסכים לכך.

בנוסף, בתיבה שלמטה יש לבחור האם ברצונך למסור לחברה את הפרטים האישיים שלך או לא. מסירת הפרטים האישיים שלך (שם מלא, מספר תעודת זהות ומספר מנוי) לחברה יכולה לסייע בטיפול בפנייתך. אם בחרת שלא למסור את הפרטים האישיים שלך, ומדובר בסוג פנייה שהחברה לא יכולה לטפל בפנייתך ללא הפרטים האישיים שלך, נציגי המשרד יצרו איתך קשר. כמו כן, פנייתך תישמר ותתועד על פי הוראות הדין.


אם ברצונכם למחוק קובץ שנבחר על ידכם, יש ללחוץ על הכפתור "צרף קובץ" וללחוץ ביטול.


ניתן להעלות קבצים עד לגודל של 3.5MBפרטי הפונהכולל ספרת ביקורת

כולל ספרת ביקורת


ניתן להזין 7 עד 8 תווים (ספרות בלבד)

ניתן להזין 7 עד 8 תווים (ספרות בלבד)
במקרה בו אין בישוב מספרי בית - יש להזין 0

יש להזין מספר טלפון ללא מקף

יש להזין מספר טלפון ללא מקף

שימו לב:
  • לאחר מילוי הטופס המקוון יישלח אליכם מייל עם מספר פנייה.
  • יש לשמור את המייל לבירורים נוספים עד לסיום הטיפול בפנייה על ידי משרד התקשורת.
  • אם לא התקבל מייל אישור על מילוי הטופס - המשמעות היא שהבקשה לא נמסרה למשרד.
פרטי בא כוחו של הפונהכולל ספרת ביקורת

יש להזין מספר טלפון ללא מקף

יש להזין מספר טלפון ללא מקףבחר קובץ

בחר קובץ
שימו לב:
  • לאחר מילוי הטופס המקוון יישלח אליכם מייל עם מספר פנייה.
  • יש לשמור את המייל לבירורים נוספים עד לסיום הטיפול בפנייה על ידי משרד התקשורת.
  • אם לא התקבל מייל אישור על מילוי הטופס - המשמעות היא שהבקשה לא נמסרה למשרד.MOC MOC MOC MOC


מדינת ישראל | משרד התקשורת